Защо тази реклама?

За потребители

  • Сайтовете и приложенията, които използвате, работят съвместно с онлайн рекламни компании, за да Ви осигурят възможно най-подходяща и полезна реклама. Персонализирането може да бъде повлияно от различни фактори, като например съдържанието на сайта или приложението, които използвате, предоставената от Вас информация, минали търсения, които сте провели, какво Ви препоръчват приятелите или контактите Ви, приложенията на устройството Ви или на база на другите Ви интереси. Прочетете за практиките на Verizon Media за поверителност и реклама, за да научите още за това как Verizon Media избира рекламите, които виждате.

Кой е публикувал тази реклама?

Защо се показа тази реклама?

  • Някои фактори, като например Вашата дейност, търсенията, демографските данни, приложенията на устройството Ви и информацията за местоположението, може да се използват за избор на рекламите, които виждате.

Какви възможности за избор имам?