Добавени и съгласувани данни

За да предоставим възможно най-занимателното и персонализирано изживяване на нашите потребители, може да събираме информация, включително Вашия имейл адрес, телефонен номер, идентификатори на устройството, информация за местоположение, информация за съдържанието, която предоставяте, и подразбираща се информация за Вашите интереси, както е описано в нашата Политика за поверителност, когато се регистрирате за акаунт при нас, използвате нашите марки, уеб сайтове, приложения, рекламни услуги, продукти, услуги или технологии („Услуги“), използвате сайтове, приложения или услуги на определени партньори или участвате в промоции. Може да комбинираме тази информация с информацията, която получаваме от нашите свързани лица и други източници, и да я използваме, за да Ви предлагаме по-приложимо, интересно и персонализирано съдържание и реклами.

Практики за събиране и използване на информация

  • Може да получаваме информация от наши партньори и да я добавяме към нашата съществуваща потребителска информация, за да разберем по-добре интересите на потребителите и да предоставяме по-подходящо съдържание и реклами. Тези партньори може да включват: 
  • Може да добавяме информация за Вас, която е публично или търговски налична, или информация, която е предоставена от партньори. Тази информация може да включва например среден брой членове на домакинството, диапазон на дохода на домакинството или пощенски код. Тази информация може да бъде свързана с друга информация, която поддържаме за Вас, включително Вашия имейл адрес, физически адрес, пълно име или телефонен номер.

Информация, съгласувана за рекламодатели

  • В някои случаи е възможно наши рекламодатели да споделят информация (включително лична информация) с нас, за да идентифицират и предоставят най-подходящите реклами на клиентите си. Ние използваме тази информация само от името на рекламодателя, който я е предоставил, и не я използваме автономно без оглед на инструкциите на рекламодателя. Имаме право да съгласуваме тази информация с нашата съществуваща потребителска информация или да използваме доставчик трето лице, който да ни асистира в процеса. Доставчикът трето лице няма право да използва информацията от Verizon Media за каквато и да е друга самостоятелна цел. За още информация относно информацията, която получаваме от други лица, посетете нашата Политика за поверителност

Вашите избори и контроли