Δεδομένα Gmail που μοιράζεστε με την Oath

Πέρα από οτιδήποτε άλλο σε αυτό το Κέντρο απορρήτου, εάν παράσχετε στην Verizon Media πρόσβαση στα δεδομένα Gmail σας, η από μέρους της Verizon Media χρήση των δεδομένων αυτών θα υπόκειται στους εξής πρόσθετους περιορισμούς:

  • Η Verizon Media θα χρησιμοποιεί την πρόσβαση αυτή για να παράσχει στις εφαρμογές-πελάτες e-mail που διαθέτει χαρακτηριστικά, όπως σύνταξη, αποστολή, ανάγνωση και επεξεργασία μηνυμάτων e-mail (περιλαμβανομένων τυχόν συνημμένων) και δεν θα διαβιβάσει αυτά τα δεδομένα Gmail σε τρίτα μέρη, εκτός αν αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή και τη βελτίωση αυτών των χαρακτηριστικών για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή στο πλαίσιο τυχόν συγχώνευσης, αγοράς ή πώλησης παγίων.Η Verizon Media δεν θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας Gmail για την παροχή διαφημίσεων.Η Verizon Media δεν θα επιτρέψει σε φυσικά πρόσωπα την ανάγνωση των δεδομένων σας Gmail, με την εξαίρεση των εξής περιπτώσεων: (1) η Verizon Media έχει τη ρητή συναίνεσή σας για συγκεκριμένα μηνύματα, (2) αυτό είναι απαραίτητο για λόγους που αφορούν τη ασφάλεια (όπως στην περίπτωση διερεύνησης κάποιου σφάλματος λειτουργίας ή κατάχρησης της υπηρεσίας) ή για σκοπούς συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία ή (3) η από μέρους της Verizon Media χρήση περιορίζεται αποκλειστικά σε ενδοεταιρικές λειτουργίες και τα δεδομένα είναι συγκεντρωτικά και ανώνυμα.