Pravidlá komunity Verizon Media

Verizon Media je súčasťou skupiny spoločností Verizon a združuje celú škálu digitálnych a mobilných značiek s globálnym dosahom, medzi ktoré patria napríklad Yahoo a AOL. Komunity používateľov služieb Verizon Media sú tvorené ľuďmi z rozličných prostredí s rozličnými skúsenosťami a zmýšľaním, ktorým ponúkame širokú paletu produktov, služieb a online prostredí. Tieto pravidlá sa vzťahujú na vaše používanie produktov a služieb spoločnosti Verizon Media a pomáhajú zabezpečovať vám aj ostatným členom komunity príjemný zážitok z ich používania. Berte do úvahy a dodržiavajte aj ďalšie pravidlá, ktoré sa môžu vzťahovať na konkrétne produkty alebo služby.

Ako používateľ produktov a služieb spoločnosti Verizon Media zohrávate dôležitú úlohu v zachovaní dynamiky a bezpečnosti našich komunít pre všetkých našich používateľov. Budeme si veľmi ceniť, ak pomôžete zabezpečiť, aby naše produkty a služby zostali pozitívnymi, rozmanitými a ústretovými komunitami, na ktorých rozvíjaní tak intenzívne pracujeme.

V skratke

  • Buďte dobrým občanom. Pri interakciách a komunikácii sa k druhým správajte s úctou.
  • Držte sa témy. Udržiavajte svoj obsah relevantný a spravujte ho korektne.
  • Oboznamujte sa s pravidlami. Vaša aktivita v prostrediach spoločnosti Verizon Media podlieha týmto Pravidlám komunít a Podmienkam poskytovania služby spoločnosti Verizon Media, ako aj pravidlám špecifickým pre konkrétne produkty.
    • Ak narazíte na obsah, ktorý porušuje tieto Pravidlá komunity, nahláste ho pomocou nástroja na nahlasovanie zneužívania, ktorý je k dispozícii v každom z našich produktov.  
    • Ak tieto pravidlá nebudete dodržiavať, môžeme prijať opatrenia proti vášmu účtu, ktoré môžu zahŕňať odstránenie obsahu, pozastavenie oprávnenia na komentovanie, upozornenia, pozastavenie účtu alebo aj zrušenie účtu. Snažíme sa o férovosť v maximálnej možnej miere, ale v každom prípade si vyhradzujeme právo pozastaviť účty alebo odstrániť obsah, a to bez upozornenia a z ľubovoľného dôvodu, ale predovšetkým v záujme ochrany služieb, infraštruktúry, používateľov a komunity.  Tieto pravidlá nás zmluvne nezaväzujú konať určitým konkrétnym spôsobom, v maximálnej možnej miere sa ich však budeme snažiť presadzovať v súlade s našimi princípmi a hodnotami.
    • Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako presadzujeme tieto pravidlá, a o možnostiach odvolať sa v konkrétnych produktoch proti rozhodnutiu o odstránení vášho obsahu, navštívte naše Centrum pomoci.

Zachovávanie bezpečnosti našich Produktov

Vyhrážanie sa násilím. Vyhrážanie sa násilím voči jednotlivcom alebo skupinám vrátane známych osobností je zakázané a v odôvodnených prípadoch bude nahlásené orgánom presadzovania práva. Zakázaný je aj obsah propagujúci, podnecujúci alebo podporujúci násilnú alebo inú trestnú činnosť (napr. povzbudzovanie iných k páchaniu násilných trestných činov voči jednotlivcovi alebo skupine, alebo vyjadrenie podpory pre trestné činy niekoho, kto spáchal násilný čin).

Terorizmus. Obsah propagujúci, podnecujúci alebo nabádajúci na činy domáceho alebo medzinárodného terorizmu je zakázaný. Tento zákaz zahŕňa obsah podporujúci alebo oslavujúci teroristické organizácie, ich vodcov alebo súvisiace násilné aktivity, ako aj obsah slúžiaci na nábor jednotlivcov do teroristických organizácií.

Zneužívanie detí. Nezverejňujte, neodosielajte ani nepožadujte obsah, ktorý sexualizuje neplnoleté osoby alebo podporuje či propaguje pohlavné zneužívanie detí. Do tejto kategórie patrí aj digitálne upravený a kreslený obsah. Vlastníctvo, distribúcia a požadovanie obsahu na tému pohlavného zneužívania detí je závažný zločin, ktorý nahlasujeme orgánom presadzovania práva po celom svete prostredníctvom organizácie National Center for Missing and Exploited Children (národného centra pre nezvestné a zneužívané deti). 

Nenávistné prejavy a skutky z nenávisti. Zakazujeme obsah akéhokoľvek typu, ktorý podnecuje k nenávisti alebo obhajuje násilie voči osobám alebo skupinám na základe ich skutočnej alebo vnímanej rasy, farby pleti, etnickej príslušnosti, národnostného pôvodu, náboženstva, pohlavia, rodovej identity, veku, statusu veterána, sexuálnej orientácie, postihnutia, zdravotného stavu, choroby, politického presvedčenia alebo politickej príslušnosti. Zakazujeme tiež používanie našich služieb skupinami a organizáciami, ktoré sa venujú obhajobe alebo sa zapájajú do násilia a nenávisti voči iným na základe charakteristík uvedených vyššie (napr. používanie našich služieb na propagovanie podujatia alebo zhromaždenia skupiny šíriacej nenávisť). Prečítajte si tieto  tipy, ako čeliť nenávistným prejavom, od organizácie Anti-Defamation League (Liga proti hanobeniu).

Samovražda a sebapoškodzovanie. Nezverejňujte obsah propagujúci alebo oslavujúci samovraždu a sebapoškodzovanie. Do tejto kategórie patrí aj obsah povzbudzujúci ostatných k sebapoškodzovaniu (napr. zverejňovanie obsahu, ktorý propaguje poruchy príjmu potravy).

Krviprelievanie a mrzačenie. Obsah znázorňujúci alebo propagujúci závažné telesné zraňovanie, mučenie alebo mrzačenie ľudí alebo zvierat je zakázaný.

Obsah pre dospelých. Nezverejňujte obsah zahŕňajúci nahotu vrátane mužských a ženských pohlavných orgánov alebo ženských pŕs s odkrytými bradavkami. Uznávame určité výnimky z tohto pravidla v prípade príspevkov s umeleckou, vzdelávacou, politickou alebo vedeckou hodnotou, či v iných prípadoch, v ktorých tento obsah nebol určený na vyvolanie pohlavného vzrušenia (napr. dojčenie, pôrod a protestná nahota). Obsah znázorňujúci pohlavný styk alebo telesné tekutiny či funkcie na vyvolanie pohlavného vzrušenia nie je povolený.

Obťažovanie a šikanovanie. Osobné útoky na ostatných, najmä na iných používateľov produktov a služieb spoločnosti Verizon Media, sú na našich platformách zakázané. Tento zákaz zahŕňa obsah slúžiaci na zastrašovanie, zahanbovanie, ponižovanie, sexuálne obťažovanie alebo iné ubližovanie, ako aj obsah, ktorý vedie k potláčaniu diskusie alebo vyháňaniu používateľov z našich platforiem (napr. používanie výrazových prostriedkov na šikanovanie ľudí, s ktorými nesúhlasíte, prostredníctvom opakovaných alebo s témou nesúvisiacich príspevkov). Uvedomujeme si, že šikanovanie namierené voči neplnoletým osobám môže byť osobitne škodlivé, a venujeme zvýšenú pozornosť znevažujúcemu obsahu namierenému proti osobám mladším ako 18 rokov.

Obchodovanie s ľuďmi a prostitúcia. Používanie služieb spoločnosti Verizon Media na podporu obchodu s bielym mäsom, iných foriem obchodovania s ľuďmi alebo komerčných sexuálnych aktivít je zakázané. Ak v službách spoločnosti Verizon Media narazíte na obchodovanie s ľuďmi, nahláste ho a povzbuďte obete, aby sa obrátili na orgány presadzovania práva.

Nelegálne drogy. Vyobrazenia nelegálnych drog a opisy spôsobov výroby alebo obstarávania nelegálnych drog sú zakázané. Nákup a predaj drog akéhokoľvek typu na našich platformách je tiež zakázaný.

Nelegálna aktivita. Obsah propagujúci alebo podporujúci nelegálnu aktivitu je zakázaný. Do tejto kategórie patrí distribúcia, nákup a predaj nelegálnych položiek.

Ochrana osobných údajov používateľov

Zverejňovanie Informácií umožňujúcich identifikáciu osôb. Nezverejňujte citlivé osobné informácie o sebe ani o iných osobách. Tento zákaz zahŕňa heslá, identifikačné čísla, informácie o bankových účtoch, dátumy narodenia, adresy bydliska alebo pracoviska a ďalšie bežne známe informácie umožňujúce identifikáciu osôb. Ďalšie informácie o tom, ako zabezpečiť svoj účet, nájdete na stránke pomocníka.  

Narušenie súkromia. Nezverejňujte obsah propagujúci, podporujúci alebo dokumentujúci narušenie legitímne očakávaného súkromia inej osoby. Tento zákaz zahŕňa voyeurské médiá, intímne snímky a video zverejnené bez súhlasu, ako aj vyhrážanie sa zverejnením snímok s cieľom zahanbiť alebo obťažovať iné osoby.  Ďalšie informácie o odstraňovaní z výsledkov vyhľadávania nájdete na stránke pomocníka.

Zachovanie integrity našej Platformy

Neautentické správanie (nesprávne informácie, dezinformácie a falošná prezentácia). Obsah, ktorý má alebo môže zavádzať, podvádzať alebo inak poškodzovať našich používateľov, je zakázaný. Toto zahŕňa aj pokusy o zabránenie uplatneniu volebného práva alebo iné zlovoľné zasahovanie do volieb. Nesmiete sa pokúšať spôsobovať nedorozumenia medzi vami a inou osobou, organizáciou alebo spoločnosťou ani zavádzať používateľov v súvislosti s pôvodom vami zverejňovaného obsahu alebo vašou príslušnosťou k inej osobe, organizácii alebo spoločnosti. Určité výnimky, ak ide napríklad o paródiu alebo satiru, môžu byť povolené, pokiaľ sú tak aj jasne označené.

Spam, zneužívanie prostriedkov a malvér. Naše produkty nesmiete používať na hromadné odosielanie nevyžiadaných správ ani zverejňovanie obsahu akéhokoľvek typu, ktorý sa opakuje, nie je relevantný alebo slúži na smerovanie komerčnej aktivity na inú lokalitu než spoločnosti Verizon Media. Nesmiete vytvárať ani používať viaceré účty na účely propagovania alebo potláčania obsahu zverejneného vami alebo inými osobami, ani na prelomenie zabezpečenia a nástrojov na moderovanie obsahu, ktoré používa Verizon Media.  Nepoužívajte naše produkty na phishing ani na prenos vírusov, malvéru ani žiadnych iných položiek deštruktívneho charakteru. Nenarúšajte svojím konaním fungovanie sietí, serverov ani inej infraštruktúry vo vlastníctve spoločnosti Verizon Media alebo iných subjektov.

Opustené účty. Ak ku svojmu účtu nepristúpite dlhšie ako jeden rok, váš účet môžeme deaktivovať a všetok obsah vo vašom účte vrátane uložených e-mailov môže byť vymazaný.  Ďalšie informácie o uzavretí alebo deaktivácii vášho účtu a možnostiach stiahnutia svojich údajov nájdete na našej stránke pomocníka.

Rešpektovanie duševného vlastníctva

Autorské práva a duševné vlastníctvo. Nezverejňujte obsah porušujúci autorské práva, práva ochranných známok alebo práva duševného vlastníctva, ktorých držiteľom je niekto iný. Takýto obsah odstránime, ak ho objavíme alebo ak nás o to požiada držiteľ práv. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si naše Zásady ochrany autorských práv a duševného vlastníctva.

Posledná aktualizácia: 8 február 2021