Presun údajov

Zaväzujeme sa chrániť vaše informácie a uplatňovať ochranné opatrenia v súlade s príslušnými zákonmi. Ďalšie informácie o zabezpečení vrátane bezpečnostných krokov, ktoré sme podnikli, a bezpečnostných krokov, ktoré môžete podniknúť vy, nájdete na stránke Zabezpečenie v spoločnosti Yahoo.

Presun osobných údajov z krajín EHP 

Spoločnosť Verizon Media môže spracovávať osobné informácie, ktoré sa týkajú jednotlivcov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), a presúvať tieto informácie do krajín mimo EHP na účely popísané v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Verizon Media
Spojené štáty a iné krajiny, ktoré nie sú členmi EHP, majú odlišné zákony týkajúce sa ochrany údajov a odlišné pravidlá týkajúce sa prístupu štátnych orgánov k informáciám. Ak sa nachádzate v krajine EHP a vaše údaje sa presunú z domovskej krajiny do tretej krajiny, ktorá je mimo EHP, je možné, že v niektorých z týchto krajín sa nebudú uplatňovať rovnaké opatrenia na ochranu údajov ako vo vašej domovskej krajine. 

Spoločnosť Verizon Media musí v istom rozsahu presunúť vaše informácie do krajín mimo EHP. Pri takomto presune sa spoločnosť Verizon Media samostatne, alternatívne a nezávisle riadi nasledujúcimi právnymi základmi: 

Štandardné zmluvné doložky. Európska komisia prijala štandardné doložky o ochrane údajov, ktoré poskytujú záruky na ochranu osobných údajov pri ich presune do krajín mimo EHP. Spolu so svojimi pridruženými spoločnosťami často používame tieto doložky pri presune osobných údajov do krajín mimo EHP. Tu môžete požiadať o kópiu našich štandardných zmluvných doložiek.

Zmluvná nevyhnutnosť. Môžete sa rozhodnúť, či budete naše Služby používať. Ak ich však chcete používať, musíte súhlasiť s našimi podmienkami poskytovania služby, v ktorých sú stanovené zmluvné podmienky medzi nami a vami. Keďže fungujeme v rozličných krajinách po celom svete (vrátane USA) a v týchto krajinách používame technickú infraštruktúru, aby sme vám mohli poskytovať svoje Služby (tak, ako to máme zmluvne stanovené), je možné, že v určitých prípadoch bude potrebné presunúť vaše informácie do iných jurisdikcií. Bez presunu vašich údajov medzi jednotlivými krajinami vám nemôžeme svoje Služby poskytovať. 
Štít na ochranu osobných údajov. Niektoré spoločnosti v USA, do ktorých presunieme vaše informácie, môžu mať osvedčenie na prijímanie vašich informácií v súlade s programom Štítu na ochranu osobných údajov.