Dataöverföring

Vi är angelägna om att se till att din information är skyddad, och tillämpar skydd i enlighet med tillämplig lag. Mer information om säkerhet, inklusive de säkerhetsåtgärder som vi vidtagit och saker som du själv kan göra finns här.

Överföring av personuppgifter från länder inom EES 

När Verizon Media behandlar personuppgifter tillhörande individer bosatta i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) kan dessa uppgifter ibland behöva överföras till länder utan för EES och användas till de ändamål som anges i Verizon Medias integritetspolicy
Jämfört med EES kan USA och andra länder utanför EES tillämpa andra dataskyddslagar och -bestämmelser rörande myndigheters rätt att begära ut information. Om du är bosatt i ett land inom EES upplyses du härmed om att en del länder utanför EES som dina personuppgifter överförs till eventuellt inte har samma dataskydd som ditt hemland har. 

I de fall Verizon Media överför information om dig till länder utanför EES bygger Verizon Media sin databehandling på följande juridisk grund (separat, alternativt och oberoende): 

Standardavtalsklausuler. Europeiska kommissionen har antagit ett antal standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till länder utanför EES. Vi försöker att i största möjliga mån rätta oss efter dessa standardavtalsklausuler vid överföring av personuppgifter till länder utanför EES. Du kan beställa ett exemplar av våra standardavtalsklausuler här.
Frivilligt ingående av avtal. Du kan välja om du vill använda våra Tjänster eller inte. Om du väljer att använda våra Tjänster måste du godkänna våra Användarvillkor, ett juridiskt dokument som reglerar avtalet mellan dig och oss. Vi bedriver verksamhet i flera olika länder (inklusive USA) och har därför teknisk infrastruktur i dessa länder för att kunna tillhandahålla Tjänsterna till dig. I enlighet med vad som anges i avtalsvillkoren kan vi vid behov behöva överföra din information till andra länder. Tyvärr kan vi inte tillhandahålla Tjänsterna utan att överföra data mellan olika länder.  
Privacy Shield Några av de företag som vi överför din information till i USA är certifierade enligt Privacy Shield Program.